BREEAM

BREEAM je  najstarší a svetovo najrozšírenejší certifikačný systém. Registráciou Vašej budovy v BREEAM získavate prístup k najpokročilejšiemu know-how v oblasti udržateľnosti budov na svete. Poskytuje skvelý návod ako postaviť udržateľnú, zdravú a efektívnu budovu. So skúseným konzultantom Vašej budove prinesie skvelú hodnotu a prestíž. Detailnejšie porovnanie certifikátu BREEAM s certifikátom LEED môžete nájsť tu.

1

Za výhody systému BREEAM považujeme

 •  BREEAM poskytuje najdokonalejšie know-how v oblasti udržateľnosti budov. Rozsiahle a komplexné.
 • Systém s najdlhšou tradíciou na svete. Poskytuje renomé a prestíž.
 • Predcertifikát, ktorý je možné získať pred dokončením budovy je zahrnutý v cene.
 • Vhodný pre kancelárske, rezidenčné aj priemyselné budovy. Prispôsobí sa na mieru.

 

12

Budova sa hodnotí v rámci kategórií

 1. Management
 2. Zdravie
 3. Energia
 4. Transport
 5. Voda
 6. Materiály
 7. Odpad
 8. Využitie územia a ekológia
 9. Znečistenie
 10. Inovácia
2

Certifikáty sú vydávané v úrovniach

 • Pass (30% – 45%)
 • Good (45% – 55%)
 • Very Good (55% – 70%)
 • Excellent (70% – 85%)
 • Outstanding (85% a viac)

Ochrana životného prostredia je dnes mimoriadne aktuálna téma. Potrebujeme chrániť biodiverzitu, zachovať naše zásoby pitnej vody, zastaviť klimatickú zmenu. Túto potrebu si uvedomujú jednotlivci aj spoločnosti. Dôležitú rolu v tomto úsilí hrajú budovy. Preto často nadnárodné spoločnosť vyžadujú aby sídlo ich spoločnosti bolo v budove, kt. je preukázateľne zelená a certifikovaná.

Trvalá udržateľnosť prináša hodnotu v troch oblastiach. V environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Certifikáty LEED a BREEAM slúžia ako zbierka overených postupov a technológií, ktoré sa zhromažďujú a aktualizujú 30 rokov. Poskytujú tak know-how v oblasti udržateľnosti budov. Definujú čo je to udržateľná budova a garantujú, že budova splnila kritéria na to aby bola nazývaná zelenou budovou.

Proces certifikácie pozostáva z viacerých krokov.

 

Na cenu certifikácie má vplyv viacero faktorov. Výraznú rolu hrá skúsenosť konzultata a ostatných členov tímu. Dôležité je tiež kedy sa stane certifikácia a udržateľnosť úroveň cieľom. Čím skôr tým nižšie náklady. Ak je skúsený konzultant prítomný od začiatku projektu tak je možné certifikát získať s nízkymi nákladmi (0-2%). Pri neskoršom zapojení je zväčša možné získať len certifikát nízkej úrovne alebo prijať vyššie náklady (5-10%).

 

 

SALVIS poskytuje certifikáciu BREEAM, vrátane všetkých simulácií a doplnkových štúdií. Nie je potrebné zapojiť pre zisk certifikátu žiadneho ďalšieho dodávateľa.

Proces certifikácie riadime tak aby bol plynulý, aby bol certifikát získaný načas a v požadovanej úrovni.

V SALVIS sme držiteľmi akreditácií BREEAM International Assessor, BREEAM APBREEAM In Use Assessor.

 SALVIS je akreditovaným členom organizácie BRE (Building Research Establishment).

 

Certifikát BREEAM môže získať:

 • Novostavba
 • Existujúca budova
 • Interiér (priestory firmy)
 • Mestská štvrť
 • Mesto

 

Poskytujeme nasledovné druhy BREEAM certifikácie:

 • BREEAM International NC 2016
 • BREEAM In-Use
 • BREEAM RFO
 • BREEAM Communities

 

Poskytujeme nasledovné služby BREEAM

 

Administratívne a procesné činnosti

Poradenstvo, výpočty, účasť na mítingoch, kontrola projektovej dokumentácie, analýzy, zber dokumentácie, spracovanie štúdií, komunikácia s BRE, a iné administratívne služby. V rámci služieb poskytujeme všetky potrebné preklady.

 • registrácia projektu
 • identifikácia kľúčových požiadaviek klienta
 • zber informácii o projekte
 • vedenie projektu prostredníctvom princípov integratívneho dizajnu 
 • výpočet hustoty verejnej dopravy 
 • výpočet blízkosti občianskej vybavenosti 
 • výpočet emisií NOx, poradenstvo pre zníženie emisií NOx
 • podpora pri návrhu udržateľného vnútorného a vonkajšieho osvetlenia 
 • podpora pri výbere udržateľného systému výťahov 
 • spracovanie zadania pre generálneho dodávateľa pre splnenie požiadaviek BREEAM 
 • spracovanie zadania pre zriadenie udržateľného staveniska 
 • návrh infraštruktúry pre podporu elektromobility a iných foriem alternatívneho transportu 
 • výpočet pomeru parkovacích miest voči užívateľom budovy a pridelenie príslušného počtu kreditov 
 • podpora pri tvorbe trvalo udržateľného konceptu spracovania odpadov počas prevádzky 
 • výpočet počtu úložísk na bicykle a spŕch, skriniek, návrh cyklistickej infraštruktúry, poradenstvo v oblasti cykloinfraštruktúry
 • podpora pri tvorbe bezpečných a udržateľných chodníkov, priechodov, parkovacích a odstavných plôch 
 • návrh opatrení a zariadení pre zníženie spotreby pitnej vody 
 • návrh opatrení pre zabezpečenie vyhovujúcej kvality pitnej vody 
 • vyhodnotenie vhodnosti použitých chladív a prípadný návrh zmien 
 • koordinácia a konzultácie s projektantom MaR s cieľom vypracovať systém MaR v súlade s požiadavkami BREEAM 
 • podpora pri návrhu ochrany citlivých častí budovy 
 • poskytnutie konzultácii projektantovi vzduchotechniky s cieľom zabezpečiť splnenie kreditov týkajúcich sa kvality vnútorného prostredia 
 • vyhodnotenie počtu kreditov a prípadný výber kreditov potrebných pre zvýšenie hodnotenia
 • identifikácia všetkých dodržiavaných noriem
 • koordinácia zberu dokumentácie od jednotlivých členov projektového tímu
 • vykonanie potrebných prekladov
 • finalizácia dokumentácie a zaslanie certifikačnej autorite BRE 
 • komunikácia s certifikačnou autoritou a sprostredkovanie vydania certifikátu

 

Doplnkové služby a simulácie BREEAM

Man 01, Man 03 –  Služby BREEAM AP, vedenie projektu v súlade s princípmi integratívneho dizajnu

Man 02 – LCC (life cycle cost) analysis

Man 03 – Zriadenie a dohľad nad trvalo udržateľným staveniskom

Man 04 – Spracovanie „Building User Guide“ (BUG)

Man 04 – Vedenie uvádzania systémov do prevádzky (commissioning)

Man 04 – Termovízne snímkovanie, BDT

Man 05 – Príprava, distribúcia a vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

Hea 01 – Simulácia a optimalizácia denného osvetlenia

Hea 02 – Spracovanie plánu ochrany vnútorného ovzdušia

Hea 02 – Poskytnutie katalógu materiálov s nízkym obsahom VOC

Hea 02 – Meranie formaldehydu

Hea 02 – Modelovanie potenciálu pre prirodzené vetranie

Hea  04Simulácia a optimalizácia tepelnej pohody

Hea 05Služby vhodne kvalifikovaného akustika pre optimalizáciu vnútornej akustiky – v súlade s požiadavkami BREEAM

Ene 01 – Dynamická počítačová simulácia podľa ASHRAE 90-1

Ene 02 – Spracovanie konceptu stratégie merania spotrieb

Ene 04Analýza pasívneho dizajnu + Free cooling

Ene 04Štúdia využiteľnosti nízkouhlíkových a bezuhlíkových technológií

Tra 05Spracovanie plánu podpory alternatívnej mobility

Mat 01LCA (life cycle analysis) + EPD

Mat 03 – Spracovanie manuálu pre trvalo udržateľné obstarávanie stavebných materiálov

Mat 06 – Efektivita využitia stavebných materiálov

Wst 01Spracovanie plánu spracovania odpadu počas výstavby

Wst 05Spracovanie stratégie adaptácie vzhľadom ku klimatickým zmenám

Wst 06Spracovanie stratégie adaptability budovy na iný spôsob využitia

LE 02, LE 04, LE 05 – Služby vhodne kvalifikované ekológa

Pol 04Výpočty a optimalizácia vonkajšieho osvetlenia vzhľadom k redukcii znečistenia svetlom

Pol 03 – Výpočty a poradenstvo v oblasti managementu zrážkových vôd

Pol 03Spracovanie posudku záplavového rizika a ochranných opatrení

Pol 04Návrh vonkajšieho osvetlenie podľa noriem, kt. sa venujú redukcii znečistenia svetlom

Pol 05Služby vhodne kvalifikovaného akustika pre akustiky v exteriéry v súlade s požiadavkami BREEAM

Referencie BREEAM

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020