Kvalita vnútorného prostredia

Poskytujeme nasledovné služby v oblasti kvality vnútorného prostredia:

 

 • Analýza spokojnosti s pracovným prostredím (dotazník a interview, obhliadka)
 • Merania kvality ovzdušia
  • Tuhé častice
   • PM0.1
   • PM0.25
   • PM0.5
   • PM1
   • PM2.5
   • PM10
  • Organické plyny
   • TVOC
   • Formaldehyd
   • Benzén
   • Sirouhlík
   • Tetrachlórmetán
   • Chlórbenzén
   • Chloroform
   • 1,4-dichlórbenzén
   • 1,1-dichlóretén
   • Etylbenzén
   • N-hexán
   • Izopropyl alkohol
   • 1,1,1-Trichloroetán
   • Metylénchlorid
   • Metyl-terc-butyléter
   • Styrén
   • Tetrachlóretén
   • Toluén
   • Trichloroetylén
   • Vinyl acetát
   • Xylény (m, o, p)
  • Anorganické plyny
   • Oxid uhoľnatý (CO)
   • Ozón (O3)
  • Radón
 • Merania parametrov tepelného komfortu
  • Teplota suchého teplomera (dry bulb temperature)
  • Rýchlosť prúdenia vzduchu (air speed)
  • Relatívna vlhkosť vzduchu (relative humidity)
  • Priemerná teplora žiarenia (mean radiant temperature)
 • Merania kvality vody
  • Meranie kalnosti vody
  • Meranie koliformných baktérií vo vode
  • Meranie obsahu kovov vo vode
   • Olovo
   • Meď
   • Arzén
   • Antimón
   • Nikel
   • Ortuť
   • Kadmium
   • Chróm
   • Hliník
   • Zinok
  • Meranie obsahu organických znečisťujúcich látok
   • Styrén
   • Benzén
   • Vinyl chlorid
   • Toluén
   • Xylén
   • Tetrachlóretylén
  • Meranie obsahu vedľajších produktov dezinfekcie
   • Trihalometán
   • Kyselín halogenoctových
  • Meranie obsahu herbicídov a pesticídov
   • Atrazín
   • Simazín
  • Meranie obsahu dusičnanov vo vode
  • Meranie obsahu látok pridávaných do pitnej vody
   • Fluorid
   • Chlór
   • Chloramín
   • Meranie tuhých rozpustených častíc
   • Meranie obsahu sodíka
   • Meranie obsahu mangánu
   • Meranie obsahu síranu
  • Merania akustických parametrov
   • Interne generovaný hluk (Internally Generated Noise (NC or NR))
   • Hluk v pozadí (Background Noise Levels) v dBA
   • Maskovanie hluku (Sound Masking)
   • Potenciál pre súkromie pri hovore a trieda hlukovej nepriezvučnosti (Speech Privacy Potential (SPP) and Noise Isolation Class (NIC))
   • Doba dozvuku (Reverberation Time (RT60))
  • Merania kvality osvetlenia
  • Návrh úpravy pracoviska s ohľadom na výsledky dotazníka a meraní
  • Simulácia a optimalizácia denného osvetlenia
  • Simulácia a optimalizácia hodnoty EML (Equivalent Melanopic Lux)
  • Interiérový dizajn
  • HVAC poradenstvo
  • CFD – simulácia a optimalizácia tepelného komfortu (PMV a PDD)

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020