Spracovanie certifikátu EPD (Environmental Product Declaration)

Naše EPD služby

 

Spracovanie EPD typu III vybraného produktu v súlade s STN EN 15804+A1+A2:2019, STN EN ISO 14025.

 

EPD bude spracované v rozsahu vyžadovanom certifikačnými systémami LEED v4 a BREEAM International NC 2016.

 

V rámci služby zabezpečíme aj overenie EPD certifikátu treťou stranou. To zabezpečí, že sa bude jednať o typ EPD s najvyššou hodnotou.

 

Referencie

 

Spoločnosť SALVIS spracovala 17 EPD stavebných materiálov vyrobených na Slovensku pre spoločnosti ISOVER, Weber a ďalšieho popredného výrobcu stavebných materiálov.

 

https://www.isover.sk/specificke-epd-eps-subor-dokumentov

 

O EPD

 

EPD je výsledkom zjednocujúcej metodiky vyhodnocovania a zverejňovania environmentálnych dopadov spojených s výrobou stavebného produktu. Zahŕňa všetky fázy životného cyklu výrobku od ťažby surovín až po likvidáciu.

 

Meria dopad produktu v kľúčových environmentálnych ukazovateľoch:

 

 • Potenciál globálneho otepľovania [kg CO2 ekv./FU],
 • Potenciál narušovania ozónovej vrstvy [kg CFC 11 ekv./FU],
 • Potenciál acidifikácie pôdy a vody [kg SO2 ekv./FU],
 • Potenciál eutrofizácie [kg PO4 3- ekv./FU],
 • Potenciál tvorby fotochemických oxidantov [kg C2H4 ekv. /FU],
 • Potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov (ADP-prvky) pre nefosílne zdroje [kg Sb ekv. /FU]
 • Potenciál vyčerpávania abiotických zdrojov (ADP) pre fosílne zdroje [MJ (výhrevnosť) /FU]

 

Účel EPD

 

Účelom certifikátov EPD je umožniť výrobcom produktu porozumieť aký vplyv má produkt behom svojho životného cyklu na životné prostredie a tento vplyv minimalizovať. Stavebníkom umožňuje porovnávať a vyberať produkty plniace rovnakú funkciu na základe ich vplyvov na životné prostredie. Resp. uprednostniť tie produkty, kt. majú spracované EPD.

 

EPD má spracovaný len zlomok produktov na trhu. Cieľom je motivovať výrobcov stavebných produktov aby pre svoje produkty EPD spracovali. Preto certifikačné schémy trvalo udržateľných budov LEED a BREEAM prideľujú body za to, že v budove je použitý istý počet produktov s EPD certifikátom. To aké sú vplyvy produktu sa nehodnotí. Rozhodujúce je, že EPD certifikát je spracovaný.

 

Produkty s EPD certifikátom získavajú na trhu výhodu pred produktami bez EPD ak sú medzi kritériami kupujúceho aj environmentálne ukazovatele.

 

Pri našich projektoch, ktoré ašpirujú na zisk certifikátu BREEAM alebo LEED pracujeme so zoznam materiálov s EPD certifikátom a klientom odporúčame uprednostniť výrobky s EPD zo zoznamu. S podobnými zoznamami pracujú aj iní konzultanti.

 

Proces

 

1. Určenie pravidiel produktových kategórií (PCR – product category rules) pre vybraný produkt

2. Spracovanie podrobnej schémy výroby

3.Určenie jednotkových procesov

4. Určenie funkčnej jednotky produktu

5. Sledovanie vstupov a výstupov v jednotkových procesoch a získanie dát

6.Spracovanie LCA (Life Cycle Assessment)

7.Spracovanie výstupov do formátu EPD

8. Overenie certifikátu treťou stranou

9. Uverejnenie v databáze EPD

 

Iné služby pre výrobcov stavebných materiálov

 

Pre výrobcov stavebných materiálov poskytujeme nasledovné služby

 • Posúdenia a optimalizácia výrobkov z hľadiska požiadaviek systému LEED
 • Posúdenia a optimalizácia výrobkov z hľadiska požiadaviek systému BREEAM
 • Posúdenia a optimalizácia výrobkov z hľadiska požiadaviek systému WELL
 • Príprava, resp. doplnenie prezentačných materiálov a katalógov s dôrazom na trvalú udržateľnosť a systémy LEED, BREEAM a WELL
 • Školenie obchodných zástupcov v oblasti trvalej udržateľnosti a certifikátov trvalej udržateľnosti

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020