Uhlíková stopa organizácie je mierou dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie a hlavne na zemský klimatický systém. Stanovuje množstvo skleníkových plynov, ktoré odpovedá danej činnosti alebo produktu. V prípade organizácie sa jedná o množstvo skleníkových plynov, ktoré súvisia s jej činnosťou.

Ponúkame

Výpočet uhlíkovej stopy

Vyčíslenie je uskutočnené podľa medzinárodne uznávanej normy STN EN ISO 14064-1:2020.

Návrh optimalizácie

Stanovíme stratégiu a ciele na základe vedeckej metodiky Science Based Targets. Priebežne budeme sledovať plnenie cieľov a klesajúci trend emisií a v prípade neplnenia cieľov navrhneme nápravné opatrenia.

Sprostredkovanie offsettingu

Vyberieme  vhodný ofsetingový program a pomôžeme Vám s nákupom potrebného počtu ofsetingových certifikátov pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Máte otázku? Napíšte nám! Radi sa s Vami porozprávame.

Maria_Hlinkova

Ing. Mária Hlinková

+421 948 905 806

hlinkova@salvis.sk

Mária sa venuje uhlíkovej neutralite a mitigácii dopadov klimatickej zmeny.

Klientom pomáha správne vypočítať svoje emisie a nájsť spôsoby ich postupného znižovania.

Výhody

Výpočet uhlíkovej stopy poukáže na oblasti, v ktorých organizácia môže znížiť emisie skleníkových plynov. Jedná sa najmä o spotrebu energie, chladív, produkciu odpadov, spôsob dopravy a podobne. Riadenie týchto oblastí môže viesť k výrazným finančným úsporám spoločnosti. Organizácia týmto preukáže svoju spoločenskú zodpovednosť, zvýši dôveryhodnosť a bonitu organizácie ako aj svoje konkurenčné postavenie na trhu.

Prostredníctvom overenia kalkulácie uhlíkovej stopy organizácie treťou nezávislou stranou získate objektívne a nezaujaté stanovisko a potvrdenie správnosti výpočtu Vašej uhlíkovej stopy. V rámci poskytnutia komplexnej služby Vám garantujeme/zabezpečíme overenie treťou nezávislou stranou.

Vyčíslenie uhlíkovej stopy pomôže organizácií zefektívniť procesy súvisiace so spotrebou energie a materiálov.

Vyčíslenie podľa uznávanej metodiky STN EN ISO 14064 zabezpečuje medzinárodnú prestíž.

Organizácia sa vopred pripraví na povinnosti, ktoré budú pravdepodobne neskôr vyžadované legislatívou a dokáže ich tak implementovať bez výrazných nákladov.

Organizácia osloví mladú generáciu talentov, pre ktorých sa stáva téma trvalej udržateľnosti prioritou pri výbere svojho pôsobenia.

Dnes už je skôr raritou, ak veľká svetová spoločnosť nemá vypočítanú svoju uhlíkovú stopu a zhotovený plán na jej znižovanie.

Proces

Výpočet uhlíkovej stopy

Metodika vyčíslenia uhlíkovej stopy organizácie podľa normy STN EN ISO 14064-1:2020 pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • Zber a identifikácia vstupných údajov.
  • Doručenie vstupných údajov spoločnosti na vyčíslenie uhlíkovej stopy organizácie.
  • Proces kvantifikácie a definovania uhlíkovej stopy organizácie.

Pre vypracovanie Správy o inventúre skleníkových plynov a poskytnutia Služby vyčíslenia uhlíkovej stopy organizácie podľa normy STN EN ISO 14064-1:2020 sú potrebné nasledovné údaje:

  • Informácie o spoločnosti (popis organizácie, popis procesov prebiehajúcich v danej organizácii).
  • Informácie o technických zariadeniach v budove a zdrojoch emisií (kotol, atď), spotreby všetkých druhov energie.
  • Množstvo produkovaného odpadu.
  • Informácie o doprave (vlastné autá, najazdené km, druh paliva).
  • Informácie o doprave mimo dopravných prostriedkov vlastnených organizáciou (najazdené km, druh paliva).
  • Množstvo spotrebovaného papiera, tonerov a iného spotrebného tovaru.

Návrh optimalizácie

Plán na zníženie uhlíkovej stopy Vašej organizácie zahŕňa vytvorenie stratégie dosiahnutia uhlíkovej neutrality a nastavenie cieľov postupného znižovanie uhlíkovej stopy na základe vedeckej metodiky Science Based Targets. V rámci kratkodobých cieľov sa zameriavame na zníženie stopy prostredníctvom jednoduchých a nenákladných opatrení. Každá z organizácií je špecifická vo výkone svojej činnosti, a preto aj k návrhu optimalizácie pristupujeme individuálne.

 

Sprostredkovanie offsettingu

S cieľom znížiť uhlíkovú stopu Vám spoločnosť naša spoločnosť ponúka možnosť sprostredkovania offsetingu v niektorom z vybraných projektov. Cieľom offsetingu je investícia do projektu, ktorým sa znižuje alebo kompenzuje množstvo emisií skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry, alebo sa priamo znižuje uhlíková stopa.

 

Kontakt

Ing. Mária Hlinková

+421 948 905 806

hlinkova@salvis.sk

Mária sa venuje uhlíkovej neutralite a mitigácii dopadov klimatickej zmeny.

Klientom pomáha správne vypočítať svoje emisie a nájsť spôsoby ich postupného znižovania.

Maria_Hlinkova

Medzi našich klientov patria

corwin-logo
mvgm-logo
wienerberger-logo
isover-logo
danucem-logo
immocap-logo
reinoo-logo
saint_gobain-logo
xella-logo
penta_real_estate
zeleziarne_podbrezova
zse-logo
jtre-logo
lucron-logo
weber-logo
rehau-logo
rigips-logo
hbreavis-logo

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020