Uhlíková neutralita

Čo je to uhlíkovo neutrálna budova?

 

Budova môže byť uhlíkovo neutrálna v 3 oblastiach:

 1. Uhlíková neutralita počas prevádzky (Carbon neutral – Operation)
 2. Uhlíková neutralita z hľadiska zabudovaných materiál (Carbon neutral – Embodied)
 3. Uhlíková neutralita z hľadiska transportu spojeného s budovou (Carbon neutral – Transport)

 

1.   Carbon neutral – Operation (Uhlíková neutralita počas prevádzky)

 

Budova vyrobí z obnoviteľných zdrojov také množstvo energie, že na 100% pokryje svoju ročnú potrebu (kúrenie, chladenie, vetranie, osvetlenie, PC, atď.) V prípade fotovoltiky vyrobí počas slnečných mesiacov aspoň taký nadbytok elektrickej energie, ktorý sa rovná množstvu, kt. potrebuje počas zimy dodať z iných zdrojov.

 

2. Carbon neutral – Embodied (Uhlíková neutralita z hľadiska zabudovaných materiálov)

 

To v praxi znamená, že budova:

 1. je postavená z dreva, resp. drevo je v budove hlavným stavebným prvkom
 2. množstvo energie, kt. vyrobí z OZE nielen pokryte jej potreby, ale ešte z nadbytku kompenzuje uhlík spojený s materiálmi alebo,
 3. uhlík spätne naviaže napríklad tak, že kúpi pôdu, vysadí a bude spravovať les. Alebo zakúpi vierohodné certifikáty od inej spoločnosti kto vykonáva takúto činnosť a vykompenzuje svoju uhlíkovú stopu (carbon offsetting)

Alebo kombináciou týchto opatrení.

 

3.   Carbon neutral – Transport (Uhlíková neutralita z hľadiska transportu spojeného s budovou)

 

Budova sleduje spôsob dopravy užívateľov do budovy a z nej. Motivuje ľudí aby chodili pešo, na bicykli, MHD alebo autami s nízkymi emisiami. Uhlík viazaný na dopravu kompenzuje spôsobmi popísanými vyššie v kapitole „Carbon neutral – Embodied“

 

Uhlíkovo pozitívna budova

 

Len o budove, kt. dosahuje neutralitu vo všetkých 3 oblastiach možno povedať, že je skutočne uhlíkovo neutrálna. V opačnom prípade sa žiada vysvetliť, v kt. z oblastí budova dosahuje uhlíkovú neutralitu.

Od uhlíkovej neutrality je to len 1 kWh k uhlíkovej pozitivite. A uhlíkovo pozitívna budova znie lepšie ako uhlíkovo neutrálna. Na tom je založený koncept Powerhouse. Powerhouse budova je z hľadiska prevádzky uhlíkovo pozitívna. To znamená, že pokrýva z OZE svoje potreby na viac ako 100% a zásobuje energiou okolité budovy. Tým kompenzuje uhlíkovú stopu materiálov, z kt. je postavená a počas svojho životného cyklu dosiahne uhlíkovú neutralitu aj v oblasti zabudovaného uhlíka.

 

Naše služby v oblasti uhlíkovej neutrality:

 

 

Aké nástroje používame pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality?

 

Uhlíková neutralita v rozsahu prevádzkového uhlíka (operational carbon)

 

Pri návrhu a obnove

 

 • Tepelná ochrana budov, nastavenie parametrov obalového plášťa
 • Simulácia a optimalizácia denného osvetlenia
 • Termodynamická simulácia budovy (stanovenie potrieb tepla a chladu a variantné riešenia HVAC + lighting)
 • Výpočet CO2 vznikajúceho počas prevádzky v rámci posudzovaných variant
 • Analýza dostupnosti OZE
 • Simulácia a výpočet potenciálu pre umiestnenie fotovoltických a termálnych kolektorov na strechách a fasádach budovy
 • Posúdenie tepelných mostov
 • Certifikácia uhlíkovo neutrálnej budovy vo fáze návrhu

 

Pri realizácii

 

 • Termovízne snímkovanie
 • Blower door test (posúdenie vzduchotesnosti)

 

 Pri prevádzke

 

 • Vyhodnocovanie spotrieb, návrh a realizácia nápravných opatrení
 • Certifikácia uhlíkovo neutrálnej budovy vo fáze prevádzky

 

Uhlíková neutralita v rozsahu zabudovaného uhlíka (embodied carbon)

 

 • Stanovenie cieľov (uhlíková neutralita alebo uhlíkový rozpočet v kg / m2)
 • LCA (life cycle analysis) – výpočet zabudovaného uhlíka a návrh alternatív s nižšou uhlíkovou stopou
 • Nákup certifikátov uhlíkovej kompenzácie (carbon offset certificate)

 

Uhlíková neutralita v rozsahu uhlíka viazaného na dopravu (transport related carbon)

 

 • Návrh infraštruktúry pre podporu nízkouhlíkovej dopravy (cykloinfraštruktúra, podpora využívania MHD, elektro nabíjacie stanice)
 • Analýza dochádzania užívateľov do budovy
 • Výpočet uhlíkovej stopy z transportu
 • Návrh a vyhodnotenie nápravných opatrení
 • Nákup certifikátov uhlíkovej kompenzácie (carbon offset certificate)

Referencie – Uhlíková neutralita

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020