Uhlíková stopa a vodná stopa

Ponúkame službu vyčíslenia uhlíkovej stopy produktu, organizácie a projektu. Oslovte nás teraz ohľadom informácií a spracovania cenovej ponuky.

Uhlíková stopa je mierou dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie a hlavne na zemský klimatický systém. Stanovuje množstvo skleníkových plynov, ktoré odpovedá danej činnosti alebo produktu.

V prípade organizácie sa jedná o množstvo skleníkových plynov, ktoré súvisí s jej činnosťou. Je nepriamym ukazovateľom spotreby energií výrobkov a služieb.

Kvantifikácia emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ sa vykonáva podľa STN EN ISO 14064-1:2020.

Priame emisie skleníkových plynov sa kvantifikujú oddelene pre CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 a iné vhodné skupiny skleníkových plynov (HFC, PFC a pod.) v tonách CO2e (ekvivalent CO2).

Skleníkový plyn (GHG) je definovaný ako plynná zložka atmosféry (prírodná aj antropogénna), ktorá absorbuje a emituje žiarenie v určitých vlnových dĺžkach v rámci spektra infračerveného žiarenia emitovaného zemským povrchom, atmosférou a oblakmi.

Uhlíková stopa produktu

Zásady a požiadavky na vyčíslenie uhlíkovej stopy produktu sú stanovené normou STN EN ISO 14067.

Uhlíková stopa produktu teda predstavuje čisté množstvo emisií skleníkových plynov (GHG) počas životného cyklu produktu, pričom zahŕňa aj dlhodobé čisté odstránenia CO2.

Ako môže pomôcť spracovanie výčíslenia uhlíkovej stopy pre produkty Vašej organizácii?

1. Odberatelia a klienti požadujú alebo v blízkej dobe budú požadovať tento výpočet a certifikát.

2. Získate výhodu pre konkurenčnými výrobkami, kt. vyčíslenie spracované nemajú alebo sa vyrovnáte tým, kt. ho už spracované majú.

3. Výpočet uhlíkovej stopy je prvým krokom k jej znižovaniu a k eventuálnemu dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

4. Výpočet uhlíkovej stopy poukáže na oblasti, v ktorých organizácia môže znížiť emisie skleníkových plynov. Jedná sa najmä o spotrebu energie, chladív, produkciu odpadov, spôsob dopravy a pod. Riadenie týchto oblastí môže viesť k výrazným finančným úsporám spoločnosti.

5. Spoločnosť preukáže svoju spoločenskú zodpovednosť, zvýši svoju dôveryhodnosť ako aj svoje konkurenčné postavenie na trhu.  Podporí svoje postavenie u investorov a klientov.

6. Organizácia sa vopred pripraví na povinnosti, ktoré budú pravdepodobne neskôr vyžadované legislatívou a dokáže ich tak implementovať bez výrazných nákladov.

7. Vyčíslenie podľa medzinárodne uznávanej metodiky STN EN ISO 14067 zabezpečuje prestíž a jasný znak, že sa nejedná o tzv. greenwashing (nepodložené a zavádzajúce tvrdenia v oblasti dopadu na životné prostredie) Praktikou, ktorá sa v oblasti uhlíkovej stopy a uhlíkovej neutrality stáva veľmi rozšírenou.

Uhlíková stopa organizácie

Uhlíková stopa organizácie udáva množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré súvisí s jej činnosťou.

Kvantifikácia emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ sa vykonáva podľa STN EN ISO 14064-1:2020.

Správa o inventúre skleníkových plynov obsahuje:

 • Popis organizácie a hlavných procesov
 • Ciele inventúry skleníkových plynov, účel správy, budúci používatelia a politika rozširovania správy
 • Hranice organizácie (jedna alebo viac prevádzok)
 • Rok výpočtu
 • Dokumentácia všetkých dôležitých zdrojov a záchytov skleníkových plynov
 • Rozdelenie emisií:
  • priame emisie, ktoré spadajú pod danú spoločnosť (napr. emisie z kotlov, automobilov vlastnených organizáciou, emisie z priemyselných procesov a odpadov likvidovaných v rámci spoločnosti);
  • nepriame emisie (napr. doprava, produkty používané organizáciou (kancelársky papier, tonery, PC, tlačiarne,…), používanie produktov organizácie, iné zdroje);
 • Metodika kvantifikácie
 • Kvantifikovaná inventúra emisií a odstránení skleníkových plynov
 • Iniciatívy na obmedzenie skleníkových plynov

 

Emisie skleníkových plynov sa kvantifikujú oddelene pre CO2, CH4, N2O, NF3, SF6 a iné vhodné skupiny skleníkových plynov (HFC, PFC a pod.) v tonách CO2e.

Prečo odporúčame certifikáciu uhlíkovej stopy Vašej organizácii?

1. Odberatelia a klienti požadujú alebo v blízkej dobe budú požadovať tento výpočet a certifikát.

2. Získate výhodu pre konkurenčnými výrobkami, kt. vyčíslenie spracované nemajú alebo sa vyrovnáte tým, kt. ho už spracované majú.

3. Výpočet uhlíkovej stopy poukáže na oblasti, v ktorých organizácia môže znížiť emisie skleníkových plynov. Jedná sa najmä o spotrebu energie, chladív, produkciu odpadov, spôsob dopravy a pod. Riadenie týchto oblastí môže viesť k výrazným finančným úsporám spoločnosti.

4. Organizácia týmto preukáže svoju spoločenskú zodpovednosť, zvýši svoju dôveryhodnosť ako aj svoje konkurenčné postavenie na trhu.  Podporí svoje postavenie u investorov a klientov.

5. Organizácia sa vopred pripraví na povinnosti, ktoré budú pravdepodobne neskôr vyžadované legislatívou a dokáže ich tak implementovať bez výrazných nákladov.

6. Organizácia osloví mladú generáciu talentov, pre ktorých sa stáva téma trvalej udržateľnosti prioritou pri výbere svojho pôsobenia.

7. Vyčíslenie podľa medzinárodne uznávanej metodiky STN EN ISO 14064 zabezpečuje prestíž a jasný znak, že sa nejedná o tzv. greenwashing (nepodložené a zavádzajúce tvrdenia v oblasti dopadu na životné prostredie) Praktikou, ktorá sa v oblasti uhlíkovej stopy a uhlíkovej neutrality stáva veľmi rozšírenou.

Pre spracovanie cenovej ponuky na výpočet uhlíkovej stopy organizácie potrebujem poznať základné informácie o Vašej spoločnosti:

 • Počet vlastnených budov, centrál spoločnosti, výrobných závodov, počet pobočiek / predajní
 • Počet zamestnancov

 

Pre spracovanie vyčíslenia uhlíkovej stopy organizácie potrebujeme tieto podklady:

 • Informácie o spoločnosti, popis organizácie a procesov prebiehajúcich v danej organizácii
 • Informácie o technických zariadeniach v budove a zdrojoch emisií (kotle, atď.), spotreby všetkých druhov energie
 • Množstvo produkovaného odpadu
 • Informácie o doprave, vlastných autách, najazdené km, druh paliva 
 • Informácie o doprave mimo dopravných prostriedkov vlastnených organizáciou, najazdené km, druh paliva
 • Množstvo spotrebovaného papiera, tonerov, a iného spotrebného tovaru

 

Na vyčíslenie uhlíkovej stopy organizácie potrebujeme 8-12 týždňov od dodania podkladov.

Kvantifikácia skleníkových plynov na úrovni projektu

Vyčíslenie skleníkových plynov sa môže uplatniť aj na rôzne projekty s rôznym rozsahom. Všeobecné požiadavky na kvantifikáciu skleníkových plynov stanovuje norma STN EN ISO 14064-2.

Cieľom kvantifikácie a monitorovania činností je zníženie emisií skleníkových plynov alebo zvýšenie odstránení skleníkových plynov záchytmi, a to na úrovni projektu.

Vodná stopa

Problematika hospodárenia s vodou je bezpochyby aktuálnou témou z dôvodu neustále sa zvyšujúcej potreby, zvyšujúcim sa nedostatkom vody a zhoršovaním jej kvality. Preto sledovanie environmentálnych dopadov súvisiacich s vodou a vyčíslenie vodnej stopy sa v najbližších rokoch stane žiadaným kritériom.

Vodná stopa je definovaná ako metrika, ktorá kvantifikuje potenciálne environmentálne vplyvy súvisiace s vodou. Zásady a požiadavky na vyčíslenie vodnej stopy sú definované v norme STN EN ISO 14046.

Kvantifikovanie vodnej stopy je možné nielen na úrovni produktov a procesov, ale aj na úrovni organizácie.

Normy týkajúce sa vyčíslenia uhlíkovej stopy a vodnej stopy

STN EN ISO 14026 Environmentálne značky a vyhlásenia. Zásady, požiadavky a usmernenia na komunikáciu informácií o stopách

STN EN ISO 14021 Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označovanie typu II)

STN EN ISO 14067 Skleníkové plyny. Uhlíková stopa výrobkov. Požiadavky a pokyny na kvantifikáciu

STN EN ISO 14064-1 Skleníkové plyny. Časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie

STN EN ISO 14046 Environmentálne manažérstvo. Vodná stopa. Princípy, požiadavky a usmernenia

STN EN 14064-2 Skleníkové plyny. Časť 2: Pokyny na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií a zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu

Osvedcenie-GHG

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020