Všeobecné obchodné podmienky

 

Platné pre predaj služieb spoločnosti SALVIS, s.r.o.

Naposledy aktualizované: 10. január 2023

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s
  ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, v platnom znení, a upravujú zmluvné vzťahy
  vznikajúce medzi spoločnosťou SALVIS, s.r.o., IČO: 50 133 641, so sídlom Karadžičova 16,
  821 08 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Odd. Sro,
  vložka číslo: 108683/B na strane jednej (ďalej len ako „Dodávateľ“) a fyzickou osobou,
  právnickou osobou a ďalšími subjektmi práva, na strane druhej (ďalej len ako
  „Objednávateľ“), medzi ktorými vzniká obchodnoprávny vzťah.
 2. Podrobnosti právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom, ktorého predmetom je
  poskytnutie služieb Dodávateľom v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb.
  Obchodný zákonník sú určené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj len ako
  „VOP“).
 3. Na účely týchto VOP sa zmluvou rozumie Objednávka objednávateľa akceptovaná (potvrdená)
  dodávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb Dodávateľom uzavretá v písomnej (aj
  e-mailovej) forme Zmluvnými stranami (ďalej len ako „Objednávka“). Predpokladom uzavretia
  Objednávky je bezvýhradná akceptácia cenovej ponuky Dodávateľa zo strany Objednávateľa,
  ako sa ďalej uvádza v článku 2 ods. IV. týchto VOP.
 4. Na účely týchto VOP sa službou rozumie akákoľvek služba, ktorá je v ponuke Dodávateľa
  (ďalej len ako „Služba“ alebo „Služby“).
 5. Na účely týchto VOP sa webovým sídlom Dodávateľa rozumie internetová stránka Dodávateľa
  https://salvis.sk/ (ďalej len ako „webové sídlo“).

2. Uzavretie objednávky

 1. Objednávateľ môže prejaviť svoj záujem o Službu telefonicky alebo e-mailom s využitím
  kontaktných údajov zverejnených na webovom sídle, prípadne osobne a uvedením údajov
  požadovaných Dodávateľom nevyhnutných pre vypracovanie cenovej ponuky na poskytnutie
  Služieb (ďalej len ako „Požiadavka“).
 2. Dodávateľ bez zbytočného odkladu po prijatí Požiadavky informuje Objednávateľa o prípadnej
  nedostupnosti Služby alebo mu na ním uvedenú e-mailovú adresu doručí cenovú ponuku.
 3. Cenová ponuka Dodávateľa (ďalej len ako „Cenová ponuka“) obsahuje najmä:
  • špecifikáciu Služby,
  • rozsah Služby,
  • technické požiadavky na vyhotovenie Služby,
  • termín vypracovania Služby a predpokladané trvanie,
  • cenu,
  • platnosť cenovej ponuky.
 4. Objednávateľ je povinný v lehote platnosti Cenovej ponuky písomne (e-mailom) alebo
  telefonicky oznámiť Dodávateľovi jej akceptáciu, inak Cenová ponuka stratí platnosť.
  Akceptáciou Cenovej ponuky Objednávateľ súčasne akceptuje tieto VOP v znení, v akom boli
  platné ku dňu dodania Cenovej ponuky. Za akceptáciu Cenovej ponuky sa považuje akýkoľvek
  prejav vôle Objednávateľa, z ktorého určito a zrozumiteľne vyplýva, že Cenovú ponuku
  Dodávateľa bez výhrad prijíma. Bezvýhradným akceptovaním Cenovej ponuky zo strany
  Objednávateľa sa Objednávka stáva úplnou a zmluva sa považuje za uzatvorenú.
 5. Dodávateľ môže začať s poskytovaním Služieb len po akceptovaní Objednávky, doručení
  potrebných technických požiadaviek na vypracovanie služby a po zaplatení 100% zálohovej
  platby vo výške Ceny ustanovenej v Cenovej ponuke a v súlade s podmienkami uvedenými
  vo VOP.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Dodávateľ je povinný na základe Objednávky poskytnúť Objednávateľovi Službu v množstve,
  kvalite a termíne dohodnutom Zmluvnými stranami.
 2. Dodávateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní
  po poskytnutí Služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané
  platnými právnymi predpismi (daňový doklad), prípadne iné doklady na dodaní ktorých sa
  zmluvné strany dohodli.
 3. Objednávateľ má právo na poskytnutie Služby v množstve, kvalite a termíne dohodnutom
  Zmluvnými stranami.
 4. Objednávateľ je povinný Službu prijať a zaplatiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti.
 5. Objednávateľ je povinný poskytovať Dodávateľovi v primeranom rozsahu všetku nevyhnutnú
  súčinnosť potrebnú pre plnenie zmluvných povinností na základe Objednávky.

4. Plnenie povinností

 1. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi Službu v mieste určenom Dodávateľom. Dodávateľ znáša
  všetky náklady na materiálno-technické a personálne zabezpečenie, ktoré je potrebné na
  poskytnutie Služby vrátane ich prepravy na miesto plnenia, ibaže sa Zmluvné strany dohodli
  inak.
 2. Ak sú miestom plnenia priestory Dodávateľa, nesmie Objednávateľ ani iné osoby, ktorým
  Dodávateľ Služby poskytuje:

  • vnášať do týchto priestorov, výbušniny, nástražné výbušné systémy a ich napodobeniny,
   alkohol, omamné a psychotropné látky, neidentifikovateľné biologické a chemické látky,
  • používať v týchto priestoroch fotografické prístroje a kamery bez písomného povolenia
   Dodávateľa,
  • bez písomného povolenia Dodávateľa vynášať akékoľvek predmety, dokumenty, informácie a
   údaje, ktoré sú vo vlastníctve Dodávateľa alebo ku ktorým má Dodávateľ iné právo.
 3. Ak sú miestom plnenia priestory Dodávateľa, Objednávateľ ako aj iné osoby, sú povinní
  dodržiavať všetky a akékoľvek režimové opatrenia, o ktorých budú pri vstupe do priestorov
  Dodávateľa alebo kedykoľvek počas pobytu v nich informovaní.
 4. Dohodnutý termín plnenia je pre Zmluvné strany záväzný a môže byť menený iba na základe
  telefonickej dohody príp. dohodou Zmluvných strán vo forme e-mailovej komunikácie.
 5. Dodávateľ poskytuje Služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a má všetky
  povolenia a licencie potrebné na ich poskytovanie.

5. Cena, fakturačné a platobné podmienky

 1. Cena Služby môže byť v Objednávke dohodnutá ako:
  • cena jednotlivej Služby uvedená bez DPH, ak predmetom Objednávky je dodanie viacerých
   samostatných Služieb.
  • celková cena Služby uvedená bez DPH, ak predmetom Objednávky je dodanie Služby ako
   celku.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi zálohovú platbu vo výške 100% ceny Služby do
  15 (pätnásť) dní od prijatia zálohovej faktúry. Prijatím zálohovej faktúry sa rozumie
  dátum odoslania faktúry Dodávateľovi.
 3. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Faktúra
  Dodávateľa bude vystavená a platba Objednávateľa bude realizovaná v eurách, pokiaľ v
  Objednávke nie je dohodnutá iná mena.
 4. Dodávateľ doručí vystavené faktúry Objednávateľovi elektronicky (vo formáte .pdf) na
  e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom takáto faktúra sa považuje za doručenú
  Objednávateľovi dňom potvrdenia Objednávateľa o prijatí faktúry, najneskôr však 3. (tretí)
  pracovný deň odo dňa jej odoslania Dodávateľom.
 5. Akákoľvek faktúra vystavená Dodávateľom bude splatná v lehote do 15 (pätnásť) kalendárnych
  dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, a zaplatená bude bankovým prevodom alebo
  hotovostným vkladom na číslo účtu Dodávateľa uvedené vo faktúre. Lehota splatnosti faktúry
  začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry Objednávateľovi. Ak posledný deň
  lehoty splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v
  najbližší nasledujúci pracovný deň.
 6. Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania fakturovanej čiastky na účet Dodávateľa.

6. Prerušenie poskytovania služieb a zánik zmluvy

 1. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek splatnej faktúry
  Dodávateľa, Dodávateľ je oprávnený odoprieť alebo prerušiť poskytovanie Služieb, pričom sa
  nedostane do omeškania so splnením svojich záväzkov, ktoré má voči Objednávateľovi.
  Dodávateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť, ak poskytovanie Služieb odopiera alebo
  prerušuje. Odopretie plnenia nemá vplyv na právo Dodávateľa na zaplatenie dohodnutej ceny
  za poskytnuté Služby a nemá ani vplyv na právo na náhradu škody ani vplyv na ostatné
  práva, ktoré má Dodávateľ podľa týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov
  voči Objednávateľovi. Uplatnenie práva odoprieť alebo prerušiť poskytovanie Služieb je
  výlučne vecou samostatného rozhodnutia Dodávateľa a Dodávateľ nemá povinnosť tak urobiť.
  Rovnako sa Dodávateľ môže kedykoľvek rozhodnúť, že v plnení Objednávky bude pokračovať
  napriek omeškaniu Objednávateľa.
 2. Objednávka zaniká:
  • poskytnutím Služieb a splnením súvisiacich zmluvných povinností Zmluvných strán,
  • uplynutím doby, na ktorú je Objednávka uzavretá,
  • písomnou dohodou Zmluvných strán,
  • písomnou výpoveďou,
  • písomným odstúpením od Objednávky.
 3. Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od Objednávky okamžite odstúpiť jednostranným písomným
  oznámením

  • v prípade podstatného porušenia zákonných povinností, druhou Zmluvnou stranou, ak to
   oznámi druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takomto porušení
   dozvedela, alebo
  • v prípade nepodstatného porušenia VOP, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo
   svojich zákonných alebo zmluvných povinností a nevykoná nápravu ani v dodatočnej
   primeranej lehote na základe písomnej výzvy.
 4. Za podstatné porušenie VOP a Objednávky zo strany Dodávateľa sa považuje najmä, avšak
  nielen:

  • omeškanie Dodávateľa s riadnym poskytnutím Služieb o viac ako 30 dní,
  • prerušenie alebo pozastavenie poskytovania Služieb v rozpore s Objednávkou alebo
   týmito VOP.
 5. Za podstatné porušenie VOP a Objednávky zo strany Objednávateľa sa považuje najmä, avšak
  nielen:

  • omeškanie Objednávateľa s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Dodávateľa o viac ako
   30 dní,
  • ak Objednávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného
   styku, koná v rozpore s právnymi predpismi, alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno
   a oprávnené záujmy a meno Dodávateľa,
  • ak voči Objednávateľovi bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, je v
   likvidácii, alebo bolo proti Objednávateľovi zastavené konkurzné konanie pre
   nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
  • porušenie obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti o informáciách dôverného charakteru,
  • iné prípady špecifikované v týchto VOP.

7. Ochrana osobných údajov a dôverných informácií

 1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do
  styku pri plnení Objednávky a zabezpečiť ich ochranu v súlade so všeobecne záväznými
  právnymi predpismi. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku Objednávky.
 2. Zmluvné strany zaviažu mlčanlivosťou o osobných údajoch všetky fyzické osoby, ktoré prídu
  pri plnení Objednávky do styku s osobnými údajmi tak, aby povinnosť mlčanlivosti trvala aj
  po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.
 3. Na účely Objednávky sa za dôverné informácie považujú všetky skutočnosti, informácie a
  údaje, ktoré sú/budú uvedené v Objednávke a/alebo ktoré budú uvedené v jej Dodatkoch a
  Prílohách a/alebo ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli/dozvedia v súvislosti s Objednávkou,
  jej plnením a predkontraktačnými rokovaniami s ňou súvisiacimi (ďalej len ako „Dôverné
  informácie“).
 4. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ibaže
  by z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok
  nezaniká ani po zániku Objednávky.
 5. Zmluvné strany nesmú Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
  Zmluvnej strany využiť pre seba alebo pre tretie osoby, poskytnúť tretím osobám a umožniť
  prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia
  orgánov zmluvných partnerov, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú
  ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne
  záväzných právnych predpisov.
 6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
  • informácie, ktoré už sú v deň uzavretia Objednávky verejne známe alebo ktoré je možné
   už v deň uzavretia Objednávky získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
  • informácie, ktoré sa stanú po uzavretí Objednávky verejne známymi alebo ktoré možno po
   tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
  • prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe
   povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná
   strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana
   povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné
   informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu.
 7. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nepokladá
  použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych
  alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa týchto VOP. Povinnosť
  zachovávať túto mlčanlivosť platí aj po zániku Objednávky.

8. Osobitné ustanovenia

Objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa nemôže realizovať akékoľvek
postúpenie práv (vrátane pohľadávok) na tretie osoby, ktoré mu vzniknú voči Dodávateľovi na
základe Objednávky.

 1. Akékoľvek právne úkony, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobujú vznik bremena k právam
  Dodávateľa (vrátane pohľadávok), započítanie, alebo postúpenie akýchkoľvek práv Dodávateľa
  (vrátane pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa budú považované za
  neplatné, ibaže ich Dodávateľ v písomnej forme dodatočne schváli.

9. Vzájomná komunikácia

 1. Ak v Objednávke alebo v týchto VOP nie je uvedené inak, písomnosti Dodávateľa a písomnosti
  Objednávateľa (ďalej len ako „písomnosti“) sa považujú za doručené:

  • v prípade doručovania elektronickou poštou na e-mailové adresy prijatím čitateľnej
   formy písomnosti v elektronických schránkach Zmluvných strán. Objednávateľ bude
   elektronickú poštu Dodávateľovi doručovať na e-mailovú adresu osoby poverenej
   Dodávateľom vo veciach zmluvných uvedenú v Cenovej ponuke,
  • v prípade osobného doručovania písomností odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo
   inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za Dodávateľa resp. Objednávateľa a podpisom
   takej osoby na doručenke alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo preukázateľným
   odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou,
  • v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie
   poštových služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení
   neskorších predpisov doručením na adresu Dodávateľa resp. Objednávateľa a v prípade
   doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti
   Dodávateľa resp. Objednávateľa a podpisom takej osoby na doručenke.
 2. Ak všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky alebo tieto VOP
  vyžadujú na realizáciu akýchkoľvek úkonov Dodávateľa resp. Objednávateľa písomnú formu, je
  táto forma zachovaná aj vtedy, ak sú tieto úkony urobené prostredníctvom elektronickej
  formy (e-mail správa a pod.), s výnimkou úkonov smerujúcich k zániku Objednávky.

10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť dodávateľa

 1. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z VOP ak
  preukáže, že nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných alebo
  neodvrátiteľných udalostí a prekážky, ani ich následky nebolo možné v čase uzavretia
  Objednávky predvídať, a zároveň prekážkam, ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť,
  ani ich prekonať.
 2. Dodávateľ oznámi Objednávateľovi existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť z dôvodu
  vyššej moci, ktorá mu bráni v riadnom splnení povinnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo
  sa o tom dozvedel.
 3. Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky patria najmä, nie však výlučne:
  • meteorologické podmienky alebo javy, ktoré nebolo možné rozumne predvídať s
   prihliadnutím na skúsenosti Dodávateľa,
  • nezabezpečenie alebo omeškanie pri zabezpečovaní materiálneho alebo personálneho
   zabezpečenia, ktoré nebolo možné rozumne predvídať, resp. nebolo možné sa tomu vyhnúť
   alebo zmierniť dôsledky.
 4. IV. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť Dodávateľa sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ
  trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

11. Zodpovednosť a náhrada škody

 1. V prípade porušenia povinností podľa týchto VOP alebo podľa všeobecne záväzných právnych
  predpisov zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú
  druhej Zmluvnej strane v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Ak objednávateľ odstúpi od Objednávky má poskytovateľ nárok na náhradu všetkých
  preukázateľne vynaložených nákladov na poskytnutie služby do doby odstúpenia od zmluvy,
  nanajvýš však do výšky dohodnutej ceny. spoločné a záverečné ustanovenia

Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Každé ustanovenie týchto VOP sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných
všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia týchto VOP.

Pokiaľ sú v týchto VOP uvedené odkazy na príslušné všeobecne záväzné právne predpisy platné
v čase vydania tejto verzie VOP, ktoré boli v priebehu ich platnosti zmenené alebo nahradené
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, považujú sa tieto odkazy za odkazy na tie
všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými boli nahradené v ich platnom znení.

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020