Výhody certifikácie LEED

LEED je súhrnom najlepšieho know-how v oblasti udržateľnosti budov. Je to najstarší a svetovo najrozšírenejší certifikačný systém. Registráciou Vašej budovy v LEED, získavate prístup k najpokročilejšiemu know-how v oblasti udržateľnosti budov na svete. Poskytuje skvelý návod ako postaviť udržateľnú, zdravú a efektívnu budovu. So skúseným konzultantom Vašej budove prinesie skvelú hodnotu a prestíž.

Výhody certifikovaných udržateľných budov

 

13 % nižšie náklady na údržbu

24 – 50 % nižšia spotreba energie

33 – 39 % nižšie emisie CO2

40 % nižšia spotreba vody

70 % menej pevného stavebného odpadu vyvezeného na skládky

27 % vyššia spokojnosť nájomcov

 • Vyššie nájmy (6 % vyššie ako v nezelených budovách)
 • Vyššia miera obsadenosti budov – 3.5% vyššia
 • Vyššie predajné ceny – o 16 % vyššie ako pri nezelených budovách
 • Nižšie náklady na neobsadenosť budov
 • Nižšie náklady na energie
 • Silnejší dopyt zo strany nájomcov
 • Zdravší a produktívnejší zamestnanci (šetrenie značných nákladov a pozitívny dopad na hospodárenie spoločnosti, keďže platy zamestnancov a prislúchajúce výhody sú väčšinou najvyššou nákladovou položkou spoločností) – podľa štúdie BCO Guide z roku 2009 je v zelených budovách nárast produktivity práce o 25 až 30 % a úspory s tým spojené dokonca prevyšujú úspory prevádzkových nákladov
 • Pozitívny obraz spoločnosti – bezplatný marketing a PR
 • Vyššia a dlhodobejšia hodnota budovy v budúcnosti – odhaduje sa, že do roku 2015 bude 50 % komerčných nehnuteľností už projektovaných ako zelené budovy

Prečo investičné fondy preferujú certifikované budovy?

 

 • Portfóliá kde prevažujú certifikované budovy dosahujú lepšie dlhodobé výsledky
 • V certifikovaných budovách uzatvárajú klienti dlhšie nájomné zmluvy, častejšie zmluvy predlžujú.
 • Zelené svedomie “Green conscience“ fondov aj nájomcov
 • Menej neinformovaného obchodovania. Certifkát poskytuje užitočné informácie
 • Certifikované budovy musia splniť istú úroveň kvality aby získali certifikát trvalej udržateľnosti

Prevencia rizík prostredníctvom certifikácie

 

Medzi výhody certifikácie LEED patrí prevencia nasledujúcich rizík:

1. Riziko normalizácie – Zníženie rizika straty hodnoty budovy vzhľadom k meniacim sa normám. Možnosť vyhnúť sa potrebe modernizácia v neskoršej fáze životného cyklu budovy, resp. Takúto modernizáciu uskutočniť neskôr. Možnosť, že legislatíva prinesie povinnosť zverejňovať spotreby budovy, čo môže predstavovať nevýhodu na trhu oproti novším budovám. Normy sú zamerané na nové budovy. Nové budovy budú preto dosahovať lepšie parametre a staršie budovy sa budú zákonite dostávať do nevýhody.

2. Riziko straty obsadenosti – Slovenský trh prešiel z nízkej na vysokú mieru orientácie naudržateľnosť. Klesla ochota nájomcovov obývať necertifikované budovy.

3. Riziko straty hodnoty – S rastúcim podielom zelených budov vzniká riziko tzv. “brown discounts“. Certfikované budovy nemajú nevyhnutne výhodu, ale necertifikované budovy sú výrazne znevýhodnené. Toto riziko vzhľadom k zvyšovaniu orientácie na udržateľnosť rastie a môže negatívne ovplyvniť hodnotu budovy počas investičného horizontu a pri exite.

4. Riziko získavania investícií – spoločnosti s portfóliom zelených budov sú schopné vyjednať lepšie podmienky pri financovaní. Udržateľné portfólio láka investorov a vysiela signál stability a dôveryhodnosti.

5. Fyzická hrozba – Hrozba poškodenia budovy počas jej životného cyklu z hľadiska meniacich sa klimatických podmienok. Riziko potopy, zmeny v poveternostných podmienkach a vzorcoch zrážok. Kľúčová bude “poistiteľnosť“ budov. Poistovne budú opatrnejšie pri výbere a stanovovaní ceny poistenia. Udržateľné budovy sa môžu dostať do výhody.

Trvalá udržateľnosť v troch oblastiach

 

Ochrana životného prostredia je dnes mimoriadne aktuálna téma. Potrebujeme chrániť biodiverzitu, zachovať naše zásoby pitnej vody, zastaviť klimatickú zmenu. Túto potrebu si uvedomujú jednotlivci aj spoločnosti. Dôležitú rolu v tomto úsilí hrajú budovy. Preto často nadnárodné spoločnosť vyžadujú aby sídlo ich spoločnosti bolo v budove, kt. je preukázateľne zelená a certifikovaná.

Certifikácia zelenej budovy je dôležitá, pretože výkon budovy a jej udržateľnosť posúdila a certifikovala nezávislá tretia strana. Je to prevencia pred „greewash“ praktikami. Teda neoverenými a často nepravdivými trvrdenami o udržateľnosti. V prípade certifikácie to nie je iba vyjadrenie majiteľa, ale prestížne a nezávislé ocenenie s prísnou metodikou overenia. Majiteľ a nájomca certifikovanej budovy tak má istotu, že budova skutočne spĺňa kritériá zelenej budovy.

Trvalá udržateľnosť prináša hodnotu v troch oblastiach. V environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Certifikáty LEED a BREEAM slúžia ako zbierka overených postupov a technológií, ktoré sa zhromažďujú a aktualizujú 30 rokov. Poskytujú tak know-how v oblasti udržateľnosti budov. Definujú čo je to udržateľná budova a garantujú, že budova splnila kritéria na to aby bola nazývaná zelenou budovou.

Enviromentálna

Medzi environmentálne výhody patrí zníženie spotreby energie a vody. Zníženie emisií CO2. Menej tvorby odpadu počas výstavby a prevádzky, podpora miestnej biodiverzity a mnohé ďalšie výhody. Nástrojom na dosiahnutie zlepšenia sú simulácie a optimalizácie, plány, manuály a dohľad na stavbe. Poskytnutie katalógov materiálov s nízkymi dopadmi na ŽP a podobne.

Ekonomická

Medzi ekonomické prínosy patria nižšie náklady majiteľa budovy na energie počas prevádzky. Nižšie náklady na údržbu a prevádzku systémov. Najvýraznejším benefitom je schopnosť budovu obsadiť a udržať si nájomcov dlhodobo. Trvalo udržateľné budovy poskytujú kvalitnejšie vnútorné prostredie. To vedia k vyššej produktivite a nižšej chorobnosti užívateľov. Následne má nájomca menšiu fluktuáciu zamestnancov a tým pádom sa zvyšuje pravdepodobnosť, že v budove zotrvá. Trvalo udržateľné a zdravé budovy tiež dokážu obhájiť vyššie nájmy a tešia sa vyššej obsadenosti. Nájomcovia bývajú tiež ochotní podpísať nájomné zmluvy na dlhšie obdobie. Niektorí nájomcovia majú vnútornú smernicu, ktorá ich zaväzuje k tomu, že musia sídliť v certifikovaných, udržateľných budovách. Medzi benefity z tejto kategórie patrí tiež budovanie imidžu spoločnosti, ktorá postavila, vlastní alebo prevádzkuje takúto budovu. Je to možnosť preukázať, že v oblasti ochrany životného prostredia vykonáva niečo konkrétne, merateľné a skutočné.

Sociálna

Poslednou kategóriou je vplyv budovy na človeka, sociálna sféra. V rámci certifikácie LEED / BREEAM sa implementujú technológie a postupy, ktoré zabezpečia kvalitu vzduchu v priestoroch. Jedná sa o meranie koncentrácie CO2 a reguláciu čerstvého vzduchu v množstve, ktoré zabezpečí, že vzduch bude neustále primerane vyvetaný. Je predpoklad, že v takom priestore sa budú ľudia zdržiavať dlhšie, budú sa vracať, čo prinesie nielen lepšie ekonomické výsledky, ale bude to pozitívne vplývať aj na ich zdravie a produktivitu. LEED sa zameriava aj na prach. Na základe dlhodobých meraní prašnosti v Bratislave odporúčame inštalovať prachový filter s účinnosťou v úrovni F8, čistiace systémy na obuv. VZT rozvody počas výstavby sa špeciálne chránia pred prachom. Prach sa na konci meria a vyhodnocuje sa či sú potrebné nápravné opatrenia. Merania a podobné opatrenia sa tiež vykonávajú v oblasti organických prchavých látok. Okrem kvality ovzdušia posudzujeme, simulujeme a optimalizujeme aj aký bude v priestoroch tepelný komfort a kvalita denného svetla. Klienti a zamestnanci budú tráviť čas v priestoroch kde sa budú cítiť príjemne.

Trvalá udržateľnosť je zväčša chápaná ako ochrana životného prostredia. V skutočnosti však obsahuje aj ekonomickú a sociálnu rovinu. Ak má byť budova trvalo udržateľná musí prinášať majiteľovi ekonomickú hodnotu, mať pozitívny vplyv na ľudskú spoločnosť a tiež nadmerne nezaťažovať životné prostredie. LEED a BREEAM certifikácie predstavuje súbor overených postupov a technológií pre splnenie tohto cieľa.

Certifikáty hodnotia dopad budovy na ŽP vo všetkých relevantných oblastiach (ekológia, voda, energia, odpad, dopad na ľudské zdravie, atď.) Poskytujú v týchto oblastiach aj know-how, kt. sa vyvíjalo a zdokonaľuje sa už desaťročia.

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020