LEED

LEED je certifikačný systém kvality a udržateľnosti dokonale prispôsobený komerčným, najmä kancelárskym budovám. Všetky požiadavky LEED dávajú zmysel. Je prehľadný a jasný, so skvelými zákazníckymi službami. Certifikácia je plynulá. Investičné fondy z USA poznajú a preferujú LEED. LEED predcertifikát je možné získať už na začiatku tvorby projektovej dokumentácie. Použijete ho pri rokovaní o výhodnom financovaní projektu, pri PR komunikácii s médiami a rokovaniach s potenciálnymi nájomcami. Detailnejšie porovnanie certifikátu LEED s certifikátom BREEAM môžete nájsť tu.

11

Výhody LEED

 • Predcertifikát LEED je možné získať veľmi rýchlo a skoro. Aj vo fáze štúdie. Financujúcim inštitúciám a potenciálnym nájomcom je možné preukázať pripravenosť na zisk LEED.
 • Investičné fondy z USA preferujú LEED. Tento americký certifikát môže zvýšiť hodnotu budovy v prípade predaja americkému alebo mimoeurópskemu fondu.
 •  Systém LEED je spojený s nízkou administratívnou záťažou. Požiadavky sú jasne formulované a prehľadné.
12

LEED hodnotí budovu vo ôsmich oblastiach

 1.  Integratívny proces
 2. Lokalita a doprava 
 3. Udržateľné miesto výstavby
 4. Využitie vody
 5. Energia a atmosféra
 6. Materiály a zdroje
 7. Kvalita vnútorného prostredia
 8. Inovácia
1

Certifikát môže budova získať v 4 úrovniach

 • LEED Certified (40 – 49 bodov)
 • LEED Silver (50 – 59 bodov)
 • LEED Gold (60 – 79 bodov)
 • LEED Platinum (80 – 110 bodov)

Ochrana životného prostredia je dnes mimoriadne aktuálna téma. Potrebujeme chrániť biodiverzitu, zachovať naše zásoby pitnej vody, zastaviť klimatickú zmenu. Túto potrebu si uvedomujú jednotlivci aj spoločnosti. Dôležitú rolu v tomto úsilí hrajú budovy. Preto často nadnárodné spoločnosť vyžadujú aby sídlo ich spoločnosti bolo v budove, kt. je preukázateľne zelená a certifikovaná.

Trvalá udržateľnosť prináša hodnotu v troch oblastiach. V environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Certifikáty LEED a BREEAM slúžia ako zbierka overených postupov a technológií, ktoré sa zhromažďujú a aktualizujú 30 rokov. Poskytujú tak know-how v oblasti udržateľnosti budov. Definujú čo je to udržateľná budova a garantujú, že budova splnila kritéria na to aby bola nazývaná zelenou budovou.

 

Proces certifikácie pozostáva z viacerých krokov.
Na cenu certifikácie má vplyv viacero faktorov. Výraznú rolu hrá skúsenosť konzultata a ostatných členov tímu. Dôležité je tiež kedy sa stane certifikácia a udržateľnosť úroveň cieľom. Čím skôr tým nižšie náklady. Ak je skúsený konzultant prítomný od začiatku projektu tak je možné certifikát získať s nízkymi nákladmi (0-2%). Pri neskoršom zapojení je zväčša možné získať len certifikát nízkej úrovne alebo prijať vyššie náklady (5-10%).

SALVIS poskytuje certifikáciu LEED, vrátane všetkých simulácií a doplnkových štúdií. Nie je potrebné zapojiť pre zisk certifikátu žiadneho ďalšieho dodávateľa.

Proces certifikácie riadime tak aby bol plynulý, aby bol certifikát získaný načas a v požadovanej úrovni.

V SALVIS sme držiteľmi akreditácií LEED AP BD+CLEED Green Associate.

SALVIS je členom Americkej Rady pre Zelené Budovy (USGBC – U. S. Green Building Council). Na základe toho vieme klientom sprostredkovať zľavu z poplatkov za vydanie certifikátu.

 

Certifikát LEED môže získať:

 • Novostavba
 • Existujúca budova
 • Interiér (priestory firmy)
 • Mestská štvrť
 • Mesto

 

Poskytujeme nasledovné druhy LEED certifikácie:

 • LEED BD+C (návrh a výstavba )
 • LEED EB:OM (prevádzka a údržba )
 • LEED ID+C (návrh a realizácia interiéru)
 • LEED ND (mestké štvrte)

 

Poskytujeme nasledovné služby LEED:

 

Administratívne a procesné činnosti

 • registrácia projektu v systéme LEED
 • vedenie projektu prostredníctvom princípov integratívneho dizajnu
 • identifikácia kľúčových požiadaviek a priorít klienta v oblasti trvalej udržateľnosti
 • zber kľúčových informácii o projekte
 • stanovenie LEED Project Boundary
 • predbežné hodnotenie projektu
 • výber cielených kreditov
 • spracovanie detailného zadania LEED pre profesie
 • kontrola a pripomienkovanie projektovej dokumentácie s ohľadom na splnenie zadania investora
 • výpočet FTE (full time equivalent)
 • vyhodnotenie počtu kreditov a prípadný výber kreditov potrebných pre zvýšenie hodnotenia
 • koordinácia zberu dokumentácie od jednotlivých členov projektového tímu
 • vykonanie potrebných prekladov
 • finalizácia dokumentácie, formátovanie, nahranie a odoslanie certifikačnej autorite GBCI
 • komunikácia s certifikačnou autoritou GBCI a sprostredkovanie vydania certifikátu

 

Výpočty, návrhy, dozor, spracovanie výkresov dokumentácie, poskytnutie plánov a manuálov, katalógov:

 • pravidelné návštevy staveniska a kontrola plnenia požiadaviek LEED týkajúcich sa výstavby
 • výpočet hustoty verejnej dopravy, spracovanie výkresovej dokumentácie, fotodokumentácie ( do 6 bodov )
 • spracovanie dynamickej počítačovej simulácie podľa ASHRAE 90-1 ( do 18 bodov, podľa výsledku )
 • poskytnutie zoznamu produktov s certifikátom EPD type III dostupných na našom trhu, identifikácia produktov, kt. vieme v projekte použiť, kontrola ich zapracovania ( 1 bod )
 • vypracovane plánu kontroly sedimentácie a erózie (PESE), dohľad nad jeho dodržiavaním a zber potrebnej fotodokumentácie ( povinné )
 • podpora generálneho dodávateľa pri plnení požiadaviek LEED
 • výpočet hustoty okolitej zástavby ( do 6 bodov, podľa výsledku )
 • návrh infraštruktúry pre podporu elektromobility ( 1 bod )
 • vypracovanie manuálu pre zodpovedného nájomcu budovy ( 1 bod )
 • podpora pri tvorbe konceptu trvalo udržateľných sadovníckych úprav ( do 9 bodov, podľa rozhodnutia investora o rozsahu v akom sa budú aplikovať požiadavky LEED )
 • podpora pri tvorbe trvalo udržateľného konceptu spracovania odpadov počas prevádzky ( 1 bod )
 • poradenstvo v oblasti prevenciu vzniku tepelného ostrova, výpočty, poskytnutie katalógu vyhovujúcich materiálov ( 2 body )
 • návrh vyhovujúcej cykloinfraštruktúry ( počet krátkodobých a dlhodobých úložísk, typy bezpečných úložísk, návrh spŕch, cyklotrás, atď. ) ( 1 bod )
 • dohľad nad vykonaním funkčných skúšok a revízií v zmysle požiadaviek LEED ( povinné )
 • návrh opatrení a zariadení pre zníženie spotreby pitnej vody v interiéri, exteriéri a v technologických zariadeniach ( do 10 bodov, podľa rozhodnutia investora o rozsahu v akom sa budú aplikovať požiadavky LEED )
 • vyhodnotenie vhodnosti použitých chladív a prípadný návrh zmien, stanovenie vplyvu chladív na globálne otepľovanie ( 1 bod )
 • návrh opatrení pre ochranu nefajčiarov ( povinné )
 • koordinácia a konzultácie s projektantom MaR s cieľom navrhnúť systém MaR v súlade s požiadavkami LEED ( energie aj voda ) ( 2 body )
 • poskytnutie manuálu pre výber udržateľných materiálov (MUM) a podpora pri výbere trvalo udržateľných stavebných materiálov ( do 6 bodov, podľa rozhodnutia investora o rozsahu v akom sa budú aplikovať požiadavky LEED )
 • poskytnutie konzultácii projektantovi vzduchotechniky s cieľom zabezpečiť splnenie kreditov týkajúcich základnej sa pokročilej kvality vnútorného ovzdušia ( povinné; 2 body )
 • poskytnutie katalógu vyhovujúcich materiálov z hľadiska obsahu VOC (prchavých organických látok) a návrh vhodných materiálov, posúdenie ďalších navrhovaných interiérových materiálov z hľadiska obsahu VOC, vyhodnotenie ich vhodnosti a prípadne doplnenie do katalógu ( do 3 bodov )

 

Doplnkové služby a simulácie LEED

Prevencia znečistenia svetlom [SSc6 – Light Pollution Reduction – 1 bod]

Poskytneme detailné zadanie ako spracovať projekt vonkajšieho osvetlenia a potrebné výpočty aby boli splnené požiadavky LEED. Projektantovi poskytneme ukážky a podporu. 

 

Výpočty a poradenstvo v oblasti managementu zrážkových vôd [SSc4 – Rainwater Management – 3 body]

Výpočet úhrnu zrážok dopadajúcich na pozemok behom 1 ročnej a 100 ročnej modelovej búrkovej udalosti. Výpočet zrážkovej bilancie počas celého roka. Návrh, resp. posúdenie navrhnutých trvalo udržateľných systémov pre retenciu a infiltráciu zrážkovej vody. Návrh bude spracovaný s ohľadom na očakávané klimatické zmeny. Cieľom návrhu bude zabezpečiť aby bol 95 percentil zrážok spracovaných v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti s použitím nasledovných postupov a technológií:

 1. Dažďové záhrady, bioretencia a infiltrácia.
 2. Porézne chodníky.
 3. Vlhké priehlbne a vegetačné priehlbne
 4. Vegetačné strechy.
 5. Stromy a koreňové koše.
 6. Vreckové mokrade.
 7. Zalesňovanie / opätovné zalesňovanie pomocou pôvodných rastlín.
 8. Ochrana a vylepšovanie pobrežných nárazníkov a lužných oblastí.
 9. Zbieranie dažďovej vody.

 

Rozšírené uvádzanie do prevádzky – obálka budovy [EAc1 – Enhanced Commissioning – 2 body]

Kontrola a pripomienkovanie projektovej dokumentácie fasády, kontrola nad uvedením požiadaviek na prevádzku a údržbu obálky budovy do systémového manuálu budovy, dohľad nad školením prevádzky a užívateľov budovy v efektívnej údržbe a obsluhy obálky, termovízne snímkovanie budovy a spracovanie detailnej správy aj s návrhom opráv.

 

Rozšírené uvádzanie do prevádzky [EAc1 – Enhanced Commissioning – 4 body]

Spracovanie plánu uvádzania do prevádzky, osnovy školenia facility managementu v oblasti správnej prevádzky budovy, spracovanie systémového manuálu budovy, poskytnutia podporného obdobia behom prvých 12 mesiacov prevádzky budovy, spracovanie stratégie meranie a vyhodnocovania výkonu budovy, kvartálne vyhodnocovanie výkonu behom prvých 12 mesiacov, identifikácia chýb a návrh nápravy, dodatočné školenie s cieľom minimalizovať chybovosť, aktualizácia systémového manuálu na základe zistených nedostatkov počas prevádzky.

 

LCA (Life Cycle Analysis), pokročilá analýza dopadov na ŽP behom životného cyklu [MRc1 – Building Life-Cycle Impact Reduction – 3 body]

Spracovanie analýzy dopadu budovy na životné prostredie behom jej životného cyklu (štandardne 60 rokov) na základe vplyvov zabudovaných materiálov. Návrh alternatívnych materiálov pre zníženie dopadov. Kvantifikácia dopadu budovy v oblastiach potenciálu pre eutrofikáciu, zakysľovania prostredia, vplyvu na ľudské zdravie, čerpanie neobnoviteľných zdrojov energie, tvorby CO2 a ďalších vplyvov. Prostredníctvom LCA je možné znižovať vplyvy budovy a transparentne ich kvantifikovať.

 

Spracovanie plánu spracovania odpadu počas výstavby a priebežný dohľad nad jeho plnením [MRc5 – Construction and Demolition Waste Management – 2 body]

Plán obsahuje stanovenie cieľov pre množstvá vyprodukovaných odpadov a pre mieru recyklácie a znovupoužitia, popisuje postupy a technológie pre zníženie množstva vznikajúcich odpadov. Nastavuje spôsob priebežného vyhodnocovania miery plnenia plánov, zodpovednosti jednotlivých strán. Obsahuje výpočet predpokladaných množstiev odpadu. Popisuje ich správne uskladnenie, využitie, miesto spracovateľa pre daný druh odpadu. Súčasťou plánu je aj identifikácia 5 kľúčových druhov odpadu a detailný popis ich spracovania. Plán obsahuje aj ďalšie časti tak ako ich definuje LEED. Súčasťou služby je pravidelná návšteva staveniska a dohľad nad plnením cieľov v oblasti spracovania odpadov, zber vážnych lístkov.

 

Spracovanie plánu ochrany vnútorného vzdušia a priebežný dohľad nad jeho plnením [IEQc3 – Construction Indoor Air Quality Management Plan – 1 bod]

 

Simulácia a optimalizácia denného osvetlenia podľa požiadaviek LEED [IEQc4 – Daylight 1-3 body]

 

Simulácia úrovne denného svetla podľa metodiky LEED. Súčasťou služby je tiež poradenstvo a optimalizácia v oblasti denného svetla a prechádzania nadmernému jasu.

 

Analýza výhľad zo všetkých pracovných miest v budove a poradenstvo v oblasti zabezpečenia vyhovujúcich výhľadov [IEQc5 – Quality Views – 1 bod]

Referencie LEED

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020